Psychotherapie, psychotherapeut, psychotherapeutisch, Utrecht, vrijgevestigd, vrijgevestigde, therapeut, psycholoog, eigen praktijk, GGZ, SGGZ, BGGZ, therapie, behandeling, depressie, angst, eetstoornis, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornis, persoonlijkheidsstoornissen, borderline, identiteit, jongvolwassen, jongvolwassenen, volwassen, volwassenen, zelfbeeld, zeflwaarde, zelfwaardering, eigenwaarde, afhankelijke, persoonlijkheid, ontwijkende, NAO, autisme, ontwikkelingsstoornis, ontwikkeling, DSM
© Peter van Andel  2015 Website versie 3.01 Mei 2024
Wat is psychotherapie? Psychotherapie is een manier om meer inzicht te krijgen in emoties, gedachten en gedrag. Klachten als angst, somberheid, wanhoop, eenzaamheid, problemen met emotieregulatie, eetproblemen, suïcidaliteit, etc. hebben altijd een onderliggend probleem, dat alleen vaak niet begrepen wordt. Het in psychotherapie begrijpen van het probleem en het creëeren van een logica voor eigen emoties, gedachten en gedrag, leidt vaak tot vermindering van klachten, ook al zijn de onderliggende problemen niet altijd (helemaal) op te lossen. Psychotherapie is niet voor iedereen geschikt: een minimale vaardigheid en bereidheid om jezelf en de wereld vanuit een ander perspectief te bekijken zijn noodzakelijk voor persoonlijke groei en het verminderen van klachten.      Intake Het eerste (intake-) gesprek is bedoeld voor kennismaking, om de klachten te bespreken en therapiedoelen te bepalen, maar vooral om te kijken of er een klik is. Een goede behandelrelatie en een gevoel van veiligheid is namelijk essentieel voor het slagen van de behandeling. Als er een wederzijds positief gevoel is in de intake, dan kan de behandeling zonder wachttijd voortgezet worden. Een geldig legitimatiebewijs is tijdens het eerste gesprek verplicht. Verwijzing Voor vergoeding van de intake en behandeling door de zorgverzekeraar is een verwijzing van een (huis-) arts noodzakelijk. Op de verwijsbrief moet het volgende vermeld staan:                                                                                            (minimale vereisten NZa) - Datum verwijzing (maximaal een half jaar voor de eerste behandelafspraak) - Naam en functie van de verwijzer - AGB-code van de verwijzer - Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer - Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum) - Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden   daarvan, met benoeming van de stoornis (DSM-IV code of op andere manier) - Aangeven dat verwezen wordt naar de specialistische ggz                     Wachttijd actualisatiedatum: 01-05-2024 Wacthttijd tot intake: > 2 jaar Wachttijd tussen intake en therapie: - (na intake start direct de therapie)     (De wachttijd is onafhankelijk van soort klacht (DBC) of zorgverzekeraar. “Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken met een (andere) zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, een behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).” TIP: In de praktijk is het handig om op de website van de eigen zorgverzekeraar te zoeken naar hulpverleners met wie een contract is afgesloten. Met deze hulpverleners zijn (ook) afspraken gemaakt over een korte (maximale) wachttijd, waardoor vaak eerder gestart kan worden.   ROM In de Wkkgz wordt elke zorgverlener verplicht tot het op systematische wijze verzamelen en registreren van gegevens betreffende de kwaliteit van de zorg, op zodanige wijze dat de gegevens voor eenieder vergelijkbaar zijn met gegevens van andere zorgaanbieders van dezelfde categorie”. Dat kan door een gestandaardiseerde vragenlijst, ook wel ROM genoemd. Deze vragenlijst kan in de therapie zelf gebruikt worden, als feedback methode op de behandeling, en de uitkomsten werden vroeger ook landelijk verzameld voor analyse. Vanwege privacy problemen is die aanlevering opgeschort. Niet voor iedereen is het afnemen en bespreken van zo’n vragenlijst wenselijk. Ik bespreek dan ook met iedereen individueel of we de vragenlijst wel of niet afnemen en gebruiken. Zorgzwaartetypering Vanaf 2022 is het begrip ‘zorgzwaartetypering’ ingevoerd. Met een aantal vragen over klachten en (de invloed daarvan op) het functioneren in het heden en verleden, wordt een zorgzwaarte bepaald. Zorgverzekeraars willen deze (in de toekomst) gaan gebruiken om de intensiteit van hulpverlening in te schatten. De vragenlijst die hiervoor gebruikt wordt, is de HONOS+. Cliënt en therapeut kunnen deze samen invullen, maar indien gewenst kan de cliënt dat aan de therapeut overlaten. De uiteindelijke zorgzwaartetypering wordt vermeld op de factuur. Voor meer informatie: zorgvraagtypering  Voor de vragen zelf: de tool van de NZA Privacy Op de factuur worden standaard de diagnosegroep en de zorgzwaartetypering vermeld. Deze worden door de zorgverzekeraar verwerkt. Er is een mogelijkheid om deze gegevens privé te houden, namelijk door een privacyverklaring hiervoor in te vullen. Het is voldoende als deze wordt opgeslagen in het dossier van de praktijk, maar sommige zorgverzekeraars vereisen een kopie hiervan met de eerste factuur.
Psychotherapiepraktijk Peter van Andel